menu
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
(Về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website www.tieno.vn)
Website www.tieno.vn (sau đây gọi là “Website”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi CÔNG TY TNHH MTV LENDTOP, mã số thuế: 0315264126, địa chỉ: Tầng 3, Thanh Đa View, số 7 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. (sau đây gọi là “LENDTOP”)
MỤC A: QUY ĐỊNH CHUNG
Người truy cập vào Website và có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và điều kiện về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”), được áp dụng kể từ ngày 05/11/2018, theo các nội dung cụ thể sau:
 1. Trước khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website, Khách Hàng đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của LENDTOP. Khi Khách Hàng chọn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Website, và đồng ý cung cấp thông tin và hình ảnh cho LENDTOP nghĩa là Khách Hàng chấp nhận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của LENDTOP, đồng thời cho phép LENDTOP cùng các Đối tác của LENDTOP sử dụng các thông tin và hình ảnh đó để giới thiệu/bán các sản phẩm, dịch vụ của họ và/hoặc của LENDTOP, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện, v.v.). Các Đối tác của LENDTOP có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ cho vay, dịch vụ liên quan đến tài chính, dịch vụ liên quan đến pháp lý, dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin và thương mại điện tử, v.v. do LENDTOP chỉ định trong từng thời kỳ.
 2. Bằng việc chọn đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch hợp pháp với LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP theo các quy định của LENDTOP, quy định của các Đối tác của LENDTOP và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 3. Khi Khách Hàng chọn đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website và điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, hoặc tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ qua Website, Khách Hàng đã hiểu và đồng ý rằng Khách Hàng đang đề nghị giao kết hợp đồng/xác lập giao dịch dân sự giữa Khách Hàng và LENDTOP/Đối tác của LENDTOP. Theo đó, LENDTOP và các Đối tác của LENDTOP có thể gửi thông tin và hình ảnh của Khách Hàng cho các nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Khách Hàng. Đồng thời, Khách Hàng mặc nhiên chấp thuận để LENDTOP và các Đối tác có thể liên lạc với Khách Hàng bằng cách sử dụng thông tin Khách Hàng đã cung cấp cho LENDTOP. Vào bất cứ lúc nào, Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ LENDTOP, Khách Hàng có thể gọi điện trực tiếp vào hotline của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng tại mục thông tin liên lạc bên dưới website (hoặc số điện thoại khác có thể được LENDTOP thay đổi từng thời kỳ và/hoặc được cập nhật trên Website) để nêu ra yêu cầu của mình.
 4. Khi Khách Hàng chọn đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website và cung cấp, chia sẻ thông tin và hình ảnh của Khách Hàng trên Website/hệ thống LENDTOP, Khách Hàng đã cho phép LENDTOP lưu giữ và sử dụng các thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Khách Hàng về các công việc liên quan đến yêu cầu của Khách Hàng. Khi yêu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ nào từ LENDTOP, Khách Hàng đã cam kết rằng tất cả các thông tin Khách Hàng đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 5. LENDTOP cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các Khách Hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy, LENDTOP không có nghĩa vụ phải thông báo về việc cho phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động của LENDTOP.
 6. LENDTOP không đảm bảo rằng Website và các sản phẩm, dịch vụ do LENDTOP cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của Website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên Website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập Website của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào, về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên Website này.
 7. LENDTOP có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt một số tính năngcủa Website, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người truy cập và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Khách Hàng, phù hợp với nhu cầu thị trường và đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Website... Và, Khách Hàng mặc nhiên đồng ý rằng mọi sản phẩm, dịch vụ đang được Khách Hàng sử dụng thông qua Website sẽ phải chấp nhận các thay đổi, cập nhật đó theo nguyên tắc có lợi cho Khách Hàng.
MỤC B: QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Bằng hành vi Khách Hàng chọn vào ô “tôi cam kết rằng, tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung của Điều kiện và Điều khoản, và Chính sách bảo mật đính kèm” này cùng với việc xác thực Mã OTP hợp lệ được gửi đến số Điện Thoại Đăng Ký của Khách Hàng, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và đề nghị giao kết các hợp đồng do LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay của LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn tài chính cho khoản vay cầm cố của LENDTOP và dịch vụ cho vay cầm cố của Đối tác cho vay của LENDTOP) (sau đây gọi là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện sau:
 1. Các Hợp Đồng giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay của LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP) theo các điều khoản điều kiện hợp đồng cụ thể ở Mục C bên dưới được ký kết hợp lệ kể từ thời điểm LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay của LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP theo các Hợp Đồng đồng ý/chấp thuận Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo Đến Khách Hàng (như được định nghĩa tại Khoản 4 Mục này) qua tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng để xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ đã được chấp nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Mục này. Khoản vay cầm cố sẽ được giải ngân cho Khách Hàng sau khi LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay của LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP xác nhận chấp nhận Yêu cầu Dịch Vụ theo cách thức nêu trên. Bằng việc giao kết các Hợp Đồng theo quy định tại Khoản này, Khách hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các văn bản được LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay của LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP gửi cho Khách Hàng thông qua Phương thức Đăng Ký Giao Dịch. Để tránh hiểu lầm, việc giao kết các Hợp Đồng theo các phương thức không được quy định theo đây sẽ tùy thuộc vào quyết định của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay của LENDTOP và/hoặc các Đối tác của LENDTOP trong từng thời kỳ và chỉ được áp dụng khi có sự đồng ý trước của Khách Hàng hoặc được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện phiên bản cập nhật đầy đủ tùy từng thời điểm.
 2. Khách Hàng có quyền từ chối nhận khoản vay cầm cố và các dịch vụ nêu trên theo cách thức sau: (i) trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được Thông Báo Đến Khách Hàng nêu trên, Khách Hàng gọi điện thoại cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng theo số  hotline tại mục thông tin liên lạc bên dưới website để yêu cầu từ chối việc ký kết các Hợp Đồng hoặc thực hiện theo các bước theo hướng dẫn gửi qua Email Đăng Ký cho Khách Hàng như nêu tại Khoản 1 Mục này; và (ii) Khách Hàng tiến hành hoàn trả lại khoản vay cầm cố đã được giải ngân cho Khách Hàng (trong trường hợp khoản vay cầm cố đã được giải ngân) vào tài khoản ngân hàng của Đối tác cho vay trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản giải ngân. Trừ trường hợp do lỗi của LENDTOP, nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà Khách Hàng không thực hiện quyền từ chối nhận khoản vay theo cách thức quy định tại Khoản này thì các Hợp Đồng được ký kết mặc nhiên sẽ có hiệu lực như quy định trên đây và Khách Hàng không có quyền từ chối hay hủy bỏ các Hợp Đồng theo cách thứcđược thể hiện trong Điều khoản và Điều kiện.
 3. Việc hủy bỏ/khước từ việc giao kết bất kỳ Hợp Đồng nào được quy định tại Mục C đều được xem là việc hủy bỏ/khước từ các Hợp Đồng còn lại và các Hợp Đồng đều không phát sinh hiệu lực.
 4. Vì mục đích của Điều Khoản và Điều Kiện này, “Thông Báo Đến Khách Hàng” có nghĩa là các thông báo/chấp thuận/xác nhận (tùy từng trường hợp) hợp lệ của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác LENDTOP gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản và Điều Kiện này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác LENDTOP và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số hotline tại mục thông tin liên lạc bên dưới website (hoặc số điện thoại khác có thể được LENDTOP thay đổi từng thời kỳ và được cập nhật trên Website) (sau đây gọi là “Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng như được đăng ký tại Website (sau đây gọi là “Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng được đăng ký tại Website (sau đây gọi là “Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác mà LENDTOP cho là phù hợp.
 5. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP cho Khách hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách Hàng. LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn SMS (OTP SMS) đến số Điện Thoại Đăng Ký của Khách Hàng. Khách Hàng miễn trừ cho LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP mọi thiệt hại xảy ra nếu LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP sử dụng mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra trừ trường hợp do lỗi của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP;
 6. Khách Hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (sau đây gọi là “Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách hàng đã cung cấp.
 7. Theo đó, Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc bất kỳ thông báo nào do LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được coi là đã gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/ thư điện tử (email) của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách Hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau trừ trường hợp do lỗi của LENDTOP;
 8. Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, Khách Hàng xác nhận: (i) Tất cả thông tin cung cấp cho LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP là (a) thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Khách Hàng và (b) đúng sự thật và (c) chính xác trên mọi phương diện, không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP; (ii) Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP được Khách Hàng nhận/gởi đến LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin do Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này; (iii) Cam kết vô điều kiện với Đối tác cho vay, Khách Hàng chịu sự ràng buộc nghĩa vụ đối với các Hợp đồng ký kết với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác LENDTOP trong trường hợp Đối tác cho vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp Đồng; (iv) Cung cấp cho LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ khi được yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP.
MỤC C: CÁC HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VÀ BIỂU LÃI SUẤT, PHÍ
 1. Các điều khoản và điều kiện của các Hợp Đồng theo nội dung quy định dưới đây cùng với (i) Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng khi đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP và (ii) chấp thuận cung cấp dịch vụ của LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP dựa trên Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng và (iii) thỏa thuận giữa LENDTOP và Khách Hàng theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ tạo thành các Hợp đồng hoàn chỉnh và có hiệu lực ràng buộc đối với Khách Hàng và LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP. Các Hợp Đồng hoàn chỉnh sẽ được gửi đến số Điện Thoại Đăng Ký và/hoặc Email Đăng Ký của Khách Hàng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP chấp thuận Yêu Cầu Dịch Vụ cho Khách Hàng theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, theo đó Khách Hàng đồng ý rằng, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các Hợp đồng theo Phương thức Đăng Ký Giao Dịch nêu trên.  Trừ trường hợp do lỗi của LENDTOP, nếu Khách Hàng không có phản hồi về các Hợp Đồng, Hợp đồng được coi là không có khiếu nại liên quan đến việc ký kết các Hợp Đồng theo Phương thức này,.
 2.  Lãi suất và Phí được quy định cụ thể trong Các Hợp Đồng hoàn chỉnh được gửi đến số Điện Thoại Đăng Ký và/hoặc Email Đăng Ký của Khách Hàng sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với Khách Hàng và LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP, trừ trường hợp Khách Hàng có phản hồi như quy định tại Khoản 1 Mục này.
 3. Biểu phí của LENDTOP và biểu lãi suất, phí của Đối tác của LENDTOP: luôn được cập nhật liên tục, nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu và diễn biến của thị trường. Vì thế, nhằm thuận tiện và đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng, lãi suất và các khoản phí phát sinh sẽ được xác định và thông báo đến Khách Hàng trong quá trình LENDTOP tư vấn qua điện thoại dựa trên Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng khi đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP và (ii) chấp thuận cung cấp dịch vụ của LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP dựa trên Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng.
MỤC D: DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO KHOẢN VAY CẦM CỐ
LENDTOP cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn tài chính đối với các khoản vay cầm cố do Đối tác của LENDTOP cung cấp. Bằng việc thực hiện truy cập và đăng ký vay trên Website, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn do LENDTOP cung cấp và yêu cầu được cấp khoản vay do các Đối tác của LENDTOP cung cấp, tùy thuộc vào các quy định sau:
 1. LENDTOP là nền tảng tiếp thị hỗ trợ tư vấn Khách Hàng có nhu cầu vay, được cấp nguồn vốn bởi Đối tác cho vay của LENDTOP. LENDTOP không phải là Đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với Khách Hàng. Dịch vụ của LENDTOP là tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay, v.v. cho Khách Hàng đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tại Website/hệ thống kinh doanh LENDTOP. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ tư vấn tài chính cho LENDTOP khi Khách Hàng không nhận được khoản vay thành công với các Đối tác cho vay và phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết giữa Khách Hàng và LENDTOP.
 2. Yêu cầu vay vốn Khách Hàng gửi tới LENDTOP, trực tiếp tại văn phòng hay điền phiếu trực tuyến, đều KHÔNG phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một tổ chức tín dụng hay công ty tài chính hay Đối tác cho vay. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay vốn, để từ đó, LENDTOP có thể hỗ trợ kết nối Khách hàng đến với khoản vay và Đối tác cho vay phù hợp. Khách Hàng có thể phải cung cấp thông tin giấy tờ cho LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay để đảm bảo mục đích thẩm định hồ sơ. Khi gửi yêu cầu vay vốn, Khách Hàng cho phép LENDTOP và/hoặc các Đối tác cho vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin Khách Hàng đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Khách Hàng cho phép LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của Khách Hàng bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Khách Hàng đã hoặc đang làm việc, v.v. Trong mọi trường hợp, LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng, thông tin về hành vi, v.v. mà Khách Hàng đã cung cấp và thực hiện trong quá trình yêu cầu vay vốn.
 3. Các thông tin (dữ liệu) Khách Hàng cung cấp cho LENDTOP là các thông tin sơ bộ (sơ duyệt) để chúng tôi tìm ra các chương trình cho vay phù hợp với Khách Hàng nhất. Những thông tin này không cấu thành nên một một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản cho vay (hoặc khái niệm tương tự nào khác). LENDTOP không đảm bảo Khách Hàng sẽ chắc chắn vay vốn thành công tại bất kỳ Đối tác cho vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do các Đối tác cho vay quy định.
 4. Việc gửi yêu cầu vay vốn trên Website bởi Khách Hàng không cấu thành việc ký kết các Hợp Đồng với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của Đối tác cho vay đối với yêu cầu của Khách Hàng. Trong thời gian thẩm định xét duyệt, Đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho Khách Hàng (hoặc người cùng vay) vay tiền, hoặc cho Khách Hàng vay một số tiền khác số tiền Khách Hàng đã yêu cầu. Trong trường hợp Đối tác cho vay cho Khách Hàng vay một số tiền khác số tiền Khách Hàng đã yêu cầu, nếu Khách Hàng không thực hiện quyền từ chối theo Khoản 2 Mục B, Khách Hàng mặc nhiên chấp nhận đề nghị vay vốn mới từ Đối tác cho vay.
 5. LENDTOP không phải là đại lý (đại diện) của Khách Hàng. Khách Hàng nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng Khách Hàng trong việc quyết định chọn ra sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện cá nhân của Khách Hàng. Đối tác cho vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ/sản phẩm đã cung cấp cho Khách Hàng. LENDTOP không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó, trừ trường hợp do lỗi của LENDTOP.
 6. Tương tự, LENDTOP không đảm bảo rằng các mức lãi suất và điều khoản cho vay do các Đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hay rẻ nhất trên thị trường. Các bản chào cho vay, các quyết định tạm thời của các Đối tác cho vay có thể được thay đổi theo thời gian do các diễn biến của thị trường. Lãi suất và biểu phí do các Đối tác cho vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của Khách Hàng như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay, v.v. Để thực hiện dịch vụ của mình, LENDTOP và các Đối tác cho vay có thể yêu cầu Khách Hàng và người cùng vay cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho Khách Hàng.
 7. Khách Hàng đồng ý và cho phép LENDTOP và chủ sở hữu/chủ sử dụng Website chuyển giao và tiết lộ cho bên thứ ba bất cứ thông tin và/hoặc hình ảnh nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký Vay trên Website và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nà.Khách Hàngmiễn trừ trách nhiệm cho LENDTOP và chủ sở hữu/chủ sử dụng Website. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin và hình ảnh nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi LENDTOP, Đối tác của LENDTOP và công ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của LENDTOP (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà LENDTOP thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa (“Chính sách quyền riêng tư”).
 8. Khách Hàng có thể sẽ phải trả một số chi phí cho Đối tác cho vay liên quan đến khoản vay như phí phê duyệt hồ sơ vay, phí giải ngân, phí quản lý khoản vay, các phí liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)... Tất cả các chi phí này là do Đối tác cho vay quy định.
MỤC E: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Các dữ liệu, thông tin cá nhân mà Khách Hàng cung cấp cho LENDTOP trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website cũng như các dữ liệu di động mà Khách Hàng đồng ý cho LENDTOP thu thập sẽ được xử lý và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật và theo Chính sách về quyền riêng tư (sau đây gọi là“Chính sách”) của chúng tôi.
Cảm ơn quý Khách Hàng đã truy cập và đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website của LENDTOP!